PROCEDURY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM WARPNIE

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r. poz 2198).
 • Status Szkoły Podstwowej w Nowym Warpnie.

 

 

§ 1

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 18 roku życia.

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

a) z urzędu - dzieci zameldowane i zamieszkujące w obwodzie szkoły;

b) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły,

3. Zapisu do szkoły dokonują rodzice (opiekunowie prawni) na podstawie dowodu osobistego i aktu urodzenia dziecka.

 

§ 2

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone.

2. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

§ 3

1. Zapisując dziecko do klasy 1 szkoły podstawowej rodzic wypełnia wniosek (załącznik nr 1)

2. Rodzice (opieknowie prawni) dziecka zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie do wniosku dołączają świadectwo szkolne.

4. Wnioski są dostępne w sekretariacie szkoły, na stronie www.zs.nowewarpno.pl oraz bip.

 

 

§ 4

1. O przyjęciu ucznia w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej decyduje dyrektor Szkoły Podstawowej, z wyjątkiem przypadków przyjęcia uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy są przyjmowani z urzędu.

 

§ 5

Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

§ 6

1. W przypadku dzieci zameldowanych w obwodzie szkoły w Nowym Warpnie, a zapisanych do innych szkół – rodzice powinni zawiadomić o tym sekretariat szkoły obwodowej.

2. W przypadku dzieci zameldowanych w obwodzie szkoły w Nowym Warpnie, a przebywających za granicą – rodzice powinni złożyć w sekretariacie oświadczenie o miejscu realizacji obowiązku szkolnego (załącznik nr 2).

§ 7

Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych procedurami podejmuje dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie.

 

 

 

 

 

załącznik nr 1

Nowe Warpno, dnia ........................

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W NOWYM WARPNIE

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy .......... Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie

roku szkolnym 20......./20.......

Dane o uczniu:

Imię i nazwisko ucznia: .......................................................................................................................

Drugie imię : .........................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia: ....................................................................................................................

PESEL: .................................................................................................................................................

Imię i nazwisko matki: ........................................................................................................................

Imię i nazwisko ojca: ..........................................................................................................................

Prawni opiekunowie: ..........................................................................................................................

Adres stałego zameldowania ucznia :..................................................................................................

......... – …….......... ................................................................................

kod pocztowy

Adres zamieszkania ucznia : ..............................................................................................................

.......... – ................ ................................................................................

kod pocztowy

Telefony kontaktowe:

matki:......................................................................................................

ojca: ......................................................................................................

prawnych opiekunów: ..........................................................................

Oświadczam, iż dziecko było/nie było* objęte wychowaniem przedszkolnym. (niepotrzebne skreślić)

Nazwa i adres przedszkola, do którego dziecko uczęszczało:

 

...............................................................................................................................................................................

 

....................................................

Podpis rodzica lub opiekuna

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., Nr 133) dane osobowe dotyczące dzieci i ich rodziców zbierane są w celu realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych szkoły. Rodzicom przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane zebrane w karcie zgłoszenia dziecka do szkoły są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

 

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej rodziny oraz wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie dydaktyczno-wychowawczej działalności szkoły.

 

 

 • ………………………………………………..

Data Podpis rodzica lub opiekuna

 

Załącznik nr 2

 • ……………………….

imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna* miejscowość, data

 

…………………………………..

adres

 

…………………………………..

telefon, e-mail

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Nowym Warpnie

 

 

 

Informuję, że mój/moja* syn/córka* ………………………………..………….…..…..

imię i nazwisko dziecka
 

urodzony/a* dnia ………….……… w …………………… PESEL ………..…...……………

 

zameldowany …………………………………………………………………………………...

 

przebywa w ……………………………………………………..……………..….…………….
nazwa państwa, dokładny adres zamieszkania
 

i tam realizuje obowiązek szkolny/roczne przygotowanie przedszkolne* w

 

...………………………………………………………………………………………………...

nazwa i adres szkoły/ przedszkola

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

Zobowiązuję się co roku do 30 września poinformować szkołę o miejscu realizowania obowiązku szkolnego mojego dziecka, zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami1)

 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za poświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

 

*właściwe podkreślić

……………………………………

czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna*

 

 

Załączniki:

 

 

 1. …………………………………

 

1 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265.

 

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej w Nowym Warpnie

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 170 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.).

 

 

I. Postanowienia ogólne

1. Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie. Nie

pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska). Duplikat

wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.

2. Dulikaty świadectw i legitymacji szkolnych są wydawane na pisemną prośbę skierowaną do

Dyrektora szkoły.

3. Duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wydawane są odpłatnie.

4. Duplikaty oraz odpisy mają moc oryginału i mogą być wystawiane ponownie.

 

 

 

II. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

1. W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej należy:

a) złożyć w sekretariacie szkoły wniosek do Dyrektora szkoły z podaniem przyczyny ubiegania się o

dulikat z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.

b) dostarczyć zdjęcie opisane danymi ucznia:

 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania.

Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury.

2. Do podania o wydanie duplikatu legitymacji należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty

skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj.: 9 zł.

4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

5. Wydany duplikat legitymacji szkolnej wpisuje się do rejestru wydanych duplikatów- załącznik nr 3.

Uczeń potwierdza odbiór duplikatu legitymacji podpisując się i wpisując datę odbioru.

 

 

III. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

1. W przypadku utraty lub zniszczenia oryginału świadectwa szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu

należy:

a) złożyć w sekretariacie szkoły wniosek do Dyrektora szkoły z podaniem przyczyny ubiegania się o

duplikat oraz określeniem:

 • rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły/klasy),
 • rok ukończenia szkoły/klasy.

Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa stanowi załącznik nr 2 do procedury.

2. Do podania o wydanie duplikatu świadectwa należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty

skarbowej od legalizacji dokumentu tj.: 26 zł.

4. Termin wykonania duplikatu: do 14 dni, o ile przedłożone podanie zawiera wymagane informacje,

a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w szkole.

5. Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa

lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa sporządzonym na komputerze. Duplikat

zawiera:

 • wyraz „Duplikat”,na pierwszej stronie u góry,
 • dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,
 • pod tekstem nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,
 • datę wystawienia duplikatu,
 • podpis dyrektora szkoły,
 • pieczęć urzędową.

6. Na dokumencie, na podstawie którego wydaje się duplikat, należy umieścić adnotację o wydaniu

duplikatu i datę.

7. Wydany duplikat świadectwa wpisuje się do rejestru wydanych duplikatów- załącznik nr 4. Uczeń lub

absolwent potwierdza odbiór duplikatu świadectwa podpisując się, wpisując datę odbioru.

8. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby

posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem

lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres.

 

 

IV. Sposób zapłaty

Opłatę za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatu legitymacji szkolnej należy wnosić na konto Urzędu Gminy w Nowym Warpnie pl. Zwycięstwa 1 Bank Spółdzielczy w Gryfinie 40 9377 0000 0400 0512 2000 0010 z dopiskiem „za wydanie duplikatu świadectwa” lub „za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej”

WOŚP

Od 26 lat druga niedziela stycznia zarezerwowana jest na Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Bal karnawałowy

W tym roku wyjątkowo wcześnie, bo już 8 stycznia, odbył się bal karnawałowy dla uczniów klas 4 -7 i gimnazjum.